ចឹងតើបានព្រមផ្ទេរទៅ! ដឹងអត់ថា Chelsea ហ៊ានឲ្យប្រាក់ឈ្នួល Sterling ខ្ពស់ជាង Man City ដល់ទៅ... - TrueID