តារាឆ្នើមរូបនេះ ថា គេសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយ R.Madrid ដោយសារតែ Ronaldo - TrueID