មានដឹងប្រធានក្រុម Maguire និយាយថាម៉េចខ្លះអត់ ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធលេងថ្មីរបស់លោក Ten Hag? - TrueID