ម្នាយអើយមិនចេះតិច! មកដឹងពីប្រាក់ឈ្នួលរបស់ Martinez នៅ Man UTD មិនចាញ់រៀមច្បងប៉ុន្មានទេ - TrueID