ឲ្យតម្រុយហើយ! Xavi ថា លោកចង់ឲ្យជើងខ្លាំងរូបនេះត្រឡប់មក Barcelona វិញជាលើកទី២ខ្លាំងណាស់ - TrueID