លោក Piers Morgan ថាម្នាក់នេះទំនងអត់ចូលលេងឲ្យ Man UTD ទៀតទេ - TrueID