ដឹងតែអ៊េមទៅបានហើយ! Foden ថា Haaland មានបច្ចេកទេសបញ្ចប់ទីដូចទៅនឹងម្នាក់នេះ - TrueID