ចុម! លោក Merson ព្យាករណ៍ទុកច្បាស់ៗ ថាក្រុម ៥ នេះនឹងអាចឈ្នះ UCL តែគ្មានឈ្មោះ R.Madrid ទេ - TrueID