ដឹងការពិតហើយ! លោក Ferdinand ប្រាប់ពីហេតុផលសំខាន់ដែល Man UTD មិនព្រមលក់ Ronaldo - TrueID