ក្លិបយក្សមួយនេះ នឹងព្រមទទួល CR7 ទៅរួមក្រុម លុះត្រាតែ គេព្រមកាត់ប្រាក់ឈ្នួល ចេញខ្លះ - TrueID