អ្នកគាំទ្រ Man UTD លើកឡើងថា វត្តមានរបស់ Eriksen នឹងធ្វើឱ្យតារាលំដាប់ A រូបនេះអង្គុយនៅកៅអីបម្រុង - TrueID