ឥទ្ធិពលមែនៗ! ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ១២ ម៉ោង Man UTD រកចំណូលពីការលក់អាវរបស់ Ronaldo បានរហូតដល់ទៅ... - TrueID