តឹ»ងទ្រូ»ងណាស់! អ្នកគាំទ្រ Liverpool សឹ»ងស្ទះខ្យ»ល់ ពេលឃើញចំណូលថ្មី តម្លៃ១០០លាន ខូចបាល់ងាយៗច្រើន នៅលើទីលាន - TrueID