ចុម! Tuchel អត់ចង់បាន Ronaldo ទេ ព្រោះខ្លាចគេបំផ្លាញរឿងមួយនេះនៅក្នុងក្រុម Chelsea - TrueID