ដាក់ចំៗបាត់! លោក Ten Hag ថា កម្រិតកីឡាកររូបនេះមិនស្មើមិត្តរួមក្រុមផ្សេងទៀតទេ - TrueID