អុញនោះ! ជើងខ្លាំង R.Madrid ម្នាក់នេ មិនចង់ឲ្យក្លិបយក Ronaldo មកវិញទេ - TrueID