ជើងចាស់ Silvetre ផ្តាំលោក Ten Hag ឲ្យរកអ្នកជំនួសម្នាក់នេះក្នុងជម្រើសដំបូងមុនរដូវកាលថ្មីចាប់ផ្តើម - TrueID