ពូដូឌឺវិញ! Ronaldo បានឆ្លើយបែបនេះក្រោយអ្នកគាំទ្រ Atletico ត»វ៉ាមិនចង់បានមកគេមកក្លិបខ្លួន - TrueID