បានសម្ដីណាស់! ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះថាបើគេចូលនិវត្តន៍មែន គឺបាល់ទាត់ទាំងមូលនឹងរ»លា»_យហើយ - TrueID