លោក Nevin ថា បើម្នាក់នេះទៅលេងនៅ Chelsea ស្រួលមិនស្រួល អាចលេងអ»ន់ជា»ង Lukaku ទៀត - TrueID