បា»_ញ់ចុ»_កៗណាស់! អ្នកគាំទ្រថា ពួកគេរកឃើញ Werner ទីពីរ នៅ Liverpool ហើយ - TrueID