មានទឹកមាត់លេបហើយ! ប្រធានក្លិបមួយនេះប្រកាសច្បាស់ៗថាចង់បាន Ronaldo ណាស់ - TrueID