អុញនោះ! Ten Hag ថាម្នាក់នេះទាល់តែខំប្រឹងខ្លួនឯងទើបបានជាប់ជម្រើស១១នាក់ដំបូង - TrueID