តាមពិត M30, CR7 និង Benzema មានអាហារពិសេសមួយនេះជំនួយសោះ ទើបអាចរក្សារាងកាយបានល្អដល់សព្វថ្ងៃ - TrueID