ក្លិបនិងក្លិបព្រមព្រៀងគ្នាហើយ តែ Fabrizio Romano ថាម្នាក់នេះអត់ចង់ផ្លាស់មក Man UTD ទេ - TrueID