អុញនោះ! គ្រូថ្មី PSG ចេញច្បាប់ថ្មីមួយនេះ ហើយបើកូនក្រុមណាមិនស្តាប់តាម គឺតម្រូវឲ្យដើរចេញពីក្រុម តាមចិត្ត - TrueID