មានដឹង Messi ឆ្លើយថាម៉េចអត់ នៅពេលគេសួរថា ចង់លេងក្នុងក្រុមតែមួយជាមួយ Ronaldo ឬអត់ - TrueID