ចុម! កាតា ប្រកាសមិនឲ្យអ្នកគាំទ្រធ្វើរឿងមួយនេះដាច់ខាតកំលុងពេលចូលក្នុងកីឡដ្ឋានប្រកួត - TrueID