កាន់តែកាច! Sportbible វិភាគថា Chelsea នឹងប្រើប្រព័ន្ធលេងបែបនេះ បើយើងបាន Ronaldo និង De Ligt - TrueID