​ដើមឈើ៣ដើម​ នៅខ្លោងទ្វារជ័យ ត្រូវកាត់ក្រីនិងដកហូត​ចេញ ដោយសារមានហានិភ័យខ្ពស់ - TrueID