គ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ ដុំថ្មធ្លាក់ពីលើ​ភ្នំ អាជ្ញាធរប្រាប់ពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឡើងទៅកាន់ ច្រកអានសេះ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន - TrueID