បុ.កពោះជួស ម៉ូលីកា ថតជាមួយលុយសុទ្ធជាង១លានដុល្លារ បង្ហោះលើហ្វេសប៊ុក - TrueID