អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ប្រកាសរកអ្នកជំនាញ ជួយដោះស្រាយបញ្ហាចេញស្នឹម​ រូបសំណាក «ព្រះថោងនាងនាគ» - TrueID