មកមើលប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ - TrueID

មកមើលប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងារ របស់មន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

December 21, 2022

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋាភិបាល​បាន​ចេញ​អនុក្រឹត្យ​ប្រតិទិន​ឈប់​សម្រាក​ការងាររបស់​មន្រ្តី​រាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣។ ក្នុងនោះ តាម​អនុក្រឹត្យ​ ឆ្នាំ ២០២៣ មន្រ្តី​រាជការ និយោជិត កម្មករ នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ឈប់​សម្រាក​ការងារ​ចំនួន ២១ ថ្ងៃ៕

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...