មកដឹងពី តម្លៃធ្វើដំណើរលើផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះ​សីហនុ សំរាប់រថយន្តលក្ខណៈគ្រួសារ - TrueID