ច្រកព្រំដែនអានសេះ ចាប់ផ្តើមបើកឡើងវិញ បន្ទាប់ពីផ្អាកអស់២ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ - TrueID