ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា តំបន់មួយចំនួន​ នឹងមានការអាក់រអួលចរន្តអគ្គិសនី - TrueID