របាយការណ៍ប្រចាំ ឆ្លងត្រឹម២ពាន់នាក់ តែជាក់ស្តែង ថៃឆ្លងហក់ដល់ ៣ម៉ឺននាក់ - TrueID