ហ្វីលីពីន ​រកឃើញ​ជំ.ងឺអុ.តស្វា ជាលើកដំបូង ខណៈមនុស្ស​ ១០នាក់ ជាប់ពាក់ព័ន្ធជិតស្និទ្ធ - TrueID