វីដេអូស្តែងៗ នៃសូរសម្លេង ផ្ទ.ុះខ្លាំងៗ មុនពេលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Abe ដួ.ល - TrueID