ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសច្រានចោលព័ត៌មានមិនពិត ថាស្ត្រីមានផ្ទៃ.ពោះម្នាក់នៅសៀមរាប កើ.តជំ.ងឺអុ.តស្វា - TrueID