សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប រួសរាន់​បញ្ចេញវ៉ាក់សាំង​​ទប់ស្កាត់ការ​ឆ្ល.ងរា.លដា.លជំ.ងឺអុ.តស្វា - TrueID