ក្រសួង ប្រកាសឱ្យអ្នកបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ជាមួយអ្នកជំងឺ​អុតស្វា​ជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ា ដាក់ខ្លួននៅដោយឡែក និងស្វែងរកការ​ពិនិត្យសុខភាព - TrueID