តម្លៃសាំងថ្មីចុះថ្លៃទៀតហើយ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣០ - TrueID

តម្លៃសាំងថ្មីចុះថ្លៃទៀតហើយ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី៣០

September 21, 2022

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃ ២១ កញ្ញានេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ​នៅតាមស្ថានីយ​ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស។ ក្រសួងបានបង្ហាញពី តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ ៣០ កញ្ញា ដោយសាំង​ធម្មតាបានចុះថ្លៃបន្តិច។

ក្នុងនោះសាំងធម្មថា មានតម្លៃ ៤,៣៥០ រៀលក្នុងមួយលីត្រ ចុះ ៥០ រៀល​​ និង ៤,៨៥០ រៀលសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត (កាលពី ១០ថ្ងៃមុន មានតម្លៃ ៥,២០០ រៀលក្នុងមួយលីត្រ ចុះ ៣៥០ រៀល)។

ជាក់ស្តែងខាងក្រោមនេះ ជាតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២៖

សេចក្តីប្រកាស
សេចក្តីប្រកាស
សេចក្តីប្រកាស
សេចក្តីប្រកាស
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...