សមិទ្ធផលថ្មី! ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងខ្សែទី៣ គ្រោងនឹងបញ្ចប់​ នៅឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ - TrueID