ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំវិធានការការពារជាមុន នូវការចម្លងជំងឺអុតស្វា ( Monkeypox ) - TrueID