សាំងចុះថោកទៀតហើយ តម្លៃប្រេងសាំងថ្មី រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ - TrueID

សាំងចុះថោកទៀតហើយ តម្លៃប្រេងសាំងថ្មី រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

December 21, 2022

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃ ២១ នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ​នៅតាមស្ថានីយ​ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស។ ក្រសួងបានបង្ហាញពី តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ ៣១ ធ្នូ ដោយសាំង​ធម្មតាចុះថ្លៃបន្តិច។

ក្នុងនោះសាំងធម្មថា មានតម្លៃ ៤,០៥០ រៀលក្នុងមួយលីត្រ​ និង ៤,៥០០ រៀល រៀលសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត។ ជាក់ស្តែងខាងក្រោមនេះ ជាតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តន៍ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ៖

សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...