ត្រៀមដាច់ភ្លើង! អគ្គិសនីកម្ពុជា ប្រកាសពីការរអាក់រអួលចរន្ត ដែលនឹងកើតមាននៅតំបន់​ទាំងនេះ - TrueID