ទីក្រុង​ Wuhan បិទអាជីវកម្មមួយចំនួន រួមទាំងសេវាដឹកជញ្ជូននានា ខណៈរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩ - TrueID