នរណាជាហ្វេនវិទ្យុABC? ធ្លាប់ឮសម្លេង កូនចាប មិនធ្លាប់ប្រទះមុខ នៅក្រៅស្អាតខ្លាំង - TrueID